TEMARI GENERAL OPOSICIONS I LLIBRES DE GUÍA

Relació de temes generals per grups de classificació de les oposicions en el torn lliure.
Llibres recomanats d'ajuda a la preparació.

MOCIÓ AJUNTAMENTS VAGA 8 DE MARÇ DE 2018

13-02-2018

Us informem que s’està iniciant el procés de presentació de mocions als ajuntaments del Baix Llobregat més de 15.000 habitants en relació a la vaga del dia 8 de Març.
Les mocions les presentaran pel registre d’entrada les Unions territorials de CCOO i d’UGT en funció del repartiment establert.

PAGA PRODUCTIVITAT-ASSIDUÏTAT FEBRER 2018

06-02-2018

Informatiu nº 2_2018
 sobre la paga de productivitat-assiduïtat, el seu origen i els descomptes per aquest mes de febrer de 2018.

CCOO convoca VAGA LABORAL 8 DE MARÇ DE 2018

05-02-2018

Amb aquesta vaga volem aconseguir:
- Increments salarials en tots els convenis. Que      pugin més els salaris més baixos. 
- Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar      la bretxa salarial i totes les discriminacions. 
- Feina estable en oposició a l’ús fraudulent de la    contractació a temps parcial, la temporalitat          injustificada i les hores extres no pagades. 
- Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball. 
- Ratificació, per part del Govern, del Conveni          189  de l’OIT, de les treballadores de la llar.
- Elaboració d’una llei d’igualtat salarial. 
- Augment del poder adquisitiu de les pensions. 
- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació i criança. 
- Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere a la feina.

CALENDARI ORIENTATIU CONVOCATORIES OPO 2016-2017

24-01-2018

Aquest matí en una reunió informativa l'Ajuntament ens ha presentat un calendari orientatiu de les proves selectives referents a les ofertes d'ocupació pública del 2016 i 2017, tant en el torn lliure, com les de promoció internes, aquest calendari podria patir alguna modificació, per el que és orientatiu, en ell podreu observar el trimestre de publicació de la convocatòria, que no l'examen de la mateixa, que aquesta seria al trimestre següent de la publicació aproximadament.


ACORD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

11-12-2017

Al dia d'avui hem arribat amb l'Ajuntament de Viladecans als següents acords:

OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL 2017.
PROMOCIONS INTERNES.
MODIFICACIÓ DEL FONS SOCIAL (estava pendent de signar).
VALORACIÓ EXPERIÈNCIA EN LA FASE DE CONCURS.
SALARIS D'ENTRADA.
CALENDARIS LABORALS DE TOTS ELS COL·LECTIUS.
APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS TAULES SALARIALS.

Un dels elements importants a destacar d'aquest acord és l'abordatge del complement de productivitat actual, que era part del salari, i més concretament del complement específic, de manera que gran part de la quantitat del complement de productivitat passa a formar part del complement específic.

Anem avançant en una línia de negociació col·lectiva de diàleg social coherent a les necessitats dels empleats / des de l'Ajuntament i als serveis que es necessiten a la nostra ciutat.

CCOO IMPUGNA LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTIU D'ACCIÓ COMUNITÀRIA.

30-11-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria del procés de selecció per a la provisió de llocs de treball de director / a de Servei d'acció comunitària, per permetre l'accés sense vincle amb l'Administració Pública (funcionari de carrera o personal laboral indefinit fix), per incompliment dels principis de mèrit, capacitat i criteris d'idoneitat, plaça i lloc de Treball reservat a personal funcionari de carrera, confusió de procediment de selecció de les bases de selecció, no negociació amb la representació sindical, composició del Tribunal qualificador i vulneració dels principis d'accés a la funció pública, per la qual cosa sol·licitem la suspensió de la resolució i declaració d'invalidesa de les actuacions realitzades.

Així mateix la rumorologia entre el personal de l'Ajuntament donen per fet, que una de les aspirants que atén a la inicials EMM és la candidata a ocupar aquest lloc, a més no és funcionària de carrera ni personal laboral de les administracions públiques, qüestió que a CCOO ens sorprèn, que sense haver-se celebrat ja corri qui l'ocuparà.

També dir, que per fi, tornem a una normalitat en la llista d'admesos on podem veure els que són, això evidentment ha estat demandat en diverses ocasions per CCOO, perquè puguem exercir el nostre dret a impugnar un tribunal per parentiu amb algun dels aspirants , qüestió que fins ara només constava en la llista d'admesos el DNI, quan en altres administracions locals les llistes d'admesos consta els noms i cognoms ordenats alfabèticament i no s'incompleix la Llei de Protecció de Dades.


FS 10_2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 DIC

27-11-2017

Fitxa sindical Eleccions al Parlament de Catalunya del día 21 de desembre de 2017 sobre els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores.

PROPOSTA DE CCOO D'ACTUALITZACIÓ DELS MINIMS DE COMPLEMENT DE DESTÍ

02-11-2017

CCOO proposarà a la Mesa General de Negociació, incrementar els mínims de complement de destinació dels llocs de treball de l'Ajuntament de Viladecans per assimilar-los als dels funcionaris de l'Adminitració de l'Estat, tal com s'especifica a la normativa vigent.

CCOO RESPON PROPOSTA MODIFICACIÓ FASE DE CONCURS DE MERITS

31-10-2017

CCOO respon a la proposta de l'Ajuntament de Viladecans que van fer a la Mesa General de Negociació per escrit, referent a la modificació de la valoració de mèrits dels concursos en les oposicions.

CCOO denuncia l'instal·lació de Wifis no homologats

20-10-2017

CCOO no accepta l'instal·lació de Wifis no homologats per la UE en les diferents plantes de l'edifici del carrer Sitges, com a conseqüència de l'exposició a radiacions per electro-freqüència, perjudicial per a la salut dels empleats/des municipals.

Declaració del Ple de l'Ajuntament de Viladecans

29-09-2017

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Viladecans davant la preocupant situació política creada a Catalunya, aprovada per tots els grups municipals.

COMUNICAT CCOO I UGT 1 D'OCTUBRE

25-09-2017

CCOO i UGT sol.licitem que les ordres i instruccions amb referencia al referèndum, siguin comunicades per escrit de forma clara al personal de la Corporació amb la finalitat d'evitar que el personal de la plantilla  municipal pugui incórrer en cap tipus de responsabilitat.

Compromisos Generalitat amb els sindicats CCOO i UGT referent a l'1-O

19-09-2017

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb CCOO i UGT, com a sol·licitants de la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública (CCFP), per donar resposta a la nostra petició de dotar als empleats públics de Catalunya de les garanties jurídiques suficients davant l’1 d’octubre, tant els treballadors de la Generalitat com els de la resta d’administracions públiques de Catalunya.

CCOO impugna per segona vegada les bases de convocatòria d'auxiliar tècnic d'inspecció.

15-09-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball d'auxiliar especialista adscrit a l'oficina d'inspecció municipal.
Com ja vam informar anteriorment s'estava revisant si estaven ajustades a dret.

BASES DE CONVOCATORIA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC ESPECIALISTA

Bases de convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar tècnic especialista per a la provisió temporal mitjançant un concurs de mèrits, del grup de classificació C2 i amb un complement de destinació de 14, al qual segons les bases es poden presentar funcionaris i laborals de les categories Agrupacions professionals (Antic E; conserges, peons, oficials 2a etc ...) i els del subgrup C2.
Cal recordar que una convocatòria de data 18 de març del 2015, per al mateix lloc de treball, ja van ser impugnades per CCOO per entendre que no s'ajustaven a la legislació, qüestió que sorprèn, que dos anys després ens trobem en la mateixa situació , aquesta convocatòria està sent revisada i si no s'ajusta a dret, evidentment ens veurem en l'obligació d'impugnar aquesta convocatòria.

Suspensió de la convocatòria d'un tècnic per impugnació de CCOO

El 19 de juliol de 2017 CCOO va interposar recurs contra les bases de convocatòria per la CONTRACTACIÓ amb caràcter temporal d'un / a tècnic / a mitjà per dur a Terme la gestió del projecte de dinamització comunitària del barris i els festes d'barri de Viladecans , el 9 d'agost de 2017 s'ha suspèn l'acte administratiu mitjançant Decret d'Alcaldia, a l'espera de la resolució definitiva.

CCOO solicita al Ministerio del Interior medidas que garanticen la seguridad de las Policías Locales

25/08/2017

La incorporación de los cuerpos de Policía Local a la lucha antiterrorista exige una formación adecuada, la creación de protocolos de intervención y la disposición de medios técnicos y materiales. Medidas que no se han tenido en cuenta y ponen en riesgo la seguridad pública y la de los agentes.

CCOO DENUNCIA BASES DE CONVOCATORIA D'UN TÈCNIC MITJÀ

19-07-2017

CCOO
denuncia bases de convocatòria per la contractació amb caràcter temporal d'un/a tècnic/a mitjà per dur a terme la gestió del projecte de dinamització comunitària del barris i les festes d'barri de Viladecans.

ACORD URGÈNCIES BRIGADA MUNICIPAL

19-07-2017

Després de les reunions mantingudes amb l'Administració sobre el tema de la regularització de les urgències de la Brigada Municipal, el 17 del present mes es va arribar a l'acord.

REUNIÓ MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

11-07-2017

En el dia d'avui s'ha reunit la taula general de Negociació per tractar els següents temes: 
1.- Increment retribucions d'acord amb allò previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017. 
2.- Oferta Pública d'Ocupació. 
3.- Regulació complement salarial per cobertura de serveis d'urgències.

EVOLUCIÓ SALARIS 2010-2017

05-07-2017

Els treballadors i treballadores públics seguim patint la pèrdua del nostre poder adquisitiu continuada, i quan es parla de recuperació econòmica seguim oblidats. No oblidem el perdut i preparem-nos.


Veure fitxa sindical

FS 08-2017 PROJECTE DE RD PEL QUAL S'ESTABLEIX EL COEFICIENT REDUCTOR PER L'EDAT DE JUBILACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

01-07-2017

Fitxa sindical sobre el projecte de RD projecte pel qual s'estableix el coeficient reductor per l'edat de jubilació dels Policies Locals, per fi el projecte del RD ha vist la llum iniciant-se el tràmit d'audiència d'informació pública, un cop finalitzat aquest tràmit i es disposi del dictamen del Consell d'Estat estarem a les portes de l'aprovació d'aquest RD.

eleccions-sindicals


VIDEO REFORMA LOCAL


Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem confeccionat un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre entre empleades i empleats públics, i la ciutadania.

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc-aj-viladecans/home/documents/pactes-conveni

Fitxa sindical Vigilància de la salut

26-06-2017

Fitxa sindical FS 06_2017 sobre vigilància de la salut laboral:"la injustament ignorada", activitats preventives, que hem de saber i que hem de fer.

FITXA SINDICAL LPGE 2017

21-06-2017

Fitxa sindical 05-2017 sobre pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017, amb les modificacions realitzades en el tràmit parlamentari del Congrés dels Diputats i publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, pendent dels següents tràmits del Senat i aprovació i publicació al BOE.

FITXA SINDICAL 03-2017 DRETS INFORMACIÓ LLEI TRANSPARENCIA I BON GOVERN

13/03/2017

Fitxa sindical nº 3 informativa sobre els drets d'informació de la llei de transparència i bon govern.

Fitxa sindical Funcionaris Interins i Oferta Pública d'Ocupació

09/03/2017

Fitxa sindical sobre ofertes públiques d'ocupació amb referència als funcionaris interins.

Fitxa sindical ampliació permís de paternitat

20/02/2017

Fitxa sindical sobre l'ampliació del permís de paternitat que ve de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, per la qual es va aprovar un permís de paternitat de quatre setmanes ininterrompudes ampliable en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.
I que s'ha anat posposant la seva entrada vigor per les diferents lleis de pressupostos generals de l'Estat fins al 1 gener 2017.

Arxiu de noticies

S''estan mostrant les entrades 1 - 30 de 92. Mostra'n més »