FS 10_2018 Devolució IRPF per maternitat i paternitat

13-12-2018

Fitxa sindical 10_2018 de com sol·licitar la devolució d'IRPF per maternitat o paternitat segons la sentència del TS del 3 d'octubre de 2018.

CALENDARIOS LABORALES 2019 AJ. VILADECANS

29-11-2018

En virtut dels acords de Juliol del 2018, s'han confeccionat els calendaris laborals per a l'exercici 2019 dels diferents col·lectius de l'Ajuntament.
Com a qüestions a comentar, aquest any surten 220 dies de treball a l'any i tenim 20 minuts de descans.
En els acords es va establir 218 dies de treball a 1547 hores anuals i 20 minuts de descans, així mateix, tot el que superés en temps o dies es compensaria amb minuts de descans fins arribar als 25 minuts.
S'ha negociat de caràcter general que l'excés horari es distribueixi en un dia de festa i 22 minuts de descans, de manera que passarem a treballar 219 dies, els altres calendaris s'adaptaran a això.CONCENTRACIONS DAVANT SERVEIS SOCIALS EL 30 DE NOVEMBRE

28-11-2018

Las organitzacions sindicals de CCOO i UGT us convoquem a l'aturada de quinze minuts, el proper dia 30 de Novembre, a les 12,30 hores, davant dels centres de treball de serveis socials de tot Catalunya. "EN DEFENSA DELS PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS I EN  CONTRA DE LA VIOLÈNCIA OCUPACIONAL QUE PATEIXEN".
Des de CCOO i UGT volem condemnar l'agressió patida durant l'exercici de la seva activitat laboral, per una treballadora d'una empresa del Tercer Sector Social, contractada pel Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.

SOLIDARITAT AMB LA COMPANYA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL GIRONÈS.

28-11-2018

Des de la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans hem enviat comunicat de solidaritat amb la companya de Serveis Socials agredida divendres passat, condemnant així mateix aquests fets i manifestant es posin solucions tant en l'esmentat centre, com a la resta de centres de Serveis Socials, ja que això pot succeir en qualsevol lloc.
FITXA SINDICAL 09-2018 PROYECTO RD ANTICIPO EDAD JUBILACIÓN POLICÍAS LOCALES

27-11-2018

Aquí teniu la fitxa sindical núm. 09/2018 sobre el projecte de RD de anticipo de l'edat de jubilació de les policies locals de data Octubre de 2018, desconeixem si patirà canvis o si al final s'aprovarà per entrar en vigor el 2 de Gener com diu el text, esperem que amb les gestions sindicals que s'estan fent a Madrid, puguem fructificar aquest tan llarg camí.

CURS PREPARATORI PER A LES OPOSICIONS DE AUX. ADMINISTRATIU I ADMINISTRATIU NIVEL BASICO

15-11-2018

Dins del conveni de col·laboració entre CCOO i FORMAR-TE (Empresa especialitzada en preparació d'oposicions, Aj. Barcelona, Diputació, Generalitat etc ...) per a la realització de cursos de formació preparatoris per a les oposicions, hem acordat conjuntament amb els companys / es de CCOO dels Ajuntaments de Gavà i Castelldefels, realitzar aquests cursos conjuntament per poder arribar als mínims d'alumnes i poder realitzar els diferents cursos.
Aquí us enviem el primer curs, que anirà adreçat a les promocions internes d'Auxiliar Administratiu a Administratiu, així mateix aquest curs és el nivell bàsic del temari general d'oposicions i que també servirà per preparar les oposicions de caràcter lliure d'Auxiliar i Administratiu.


Qualsevol dubte podeu trucar a Gabriel Tinoco 646467972

Petició de canvis en l'acord de juliol

12-11-2018

CCOO, UGT i CSIF sol·licitem a RRHH una reunió perquè es canviï el redactat de l'acord de juliol, pel que fa a l'ubicació del paràgraf del complement personal transitori.
Ja que ha generat una interpretació que no va ser la pactada en el si de la Taula General de Negociació.

CCOO denúncia a l'inspecció de treball les deficiències del departament de medi ambient.

12-11-2018

CCOO denúncia a la inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya les deficiències del Departament de Medi Ambient que es van comunicar el 27 d'octubre de 2016 i posteriorment el 22 de febrer del 2018, ja que fins a la data no s'ha resolt res.
Evidentment davant d'aquests riscos laborals que poden perjudicar la salut dels empleats / des i el temps que fa que es vénen patint, ens veiem en l'obligació de denunciar-ho a la inspecció, ja que després de gairebé un any i mig no s'ha actuat per corregir cap dels riscos.
Esperem que a partir d'aquí s'actuï amb rigor i se solucioni el problema.

CCOO denuncia una sèrie de deficiències a l'edifici de Can Calderon que afecten la salut dels empledos / es.

foto: La voz de todos el Nacional
8-11-2018

Des de CCOO tornem a insistir en les deficiències observades a l'edifici de Can Calderon, com goteres, deficiència en la il·luminació en diversos llocs de treball, actualització del pla d'emergències. Pel que sol·licitem s'activin les mesures corectoras per esmenar aquests riscos per a la salut dels treballadors i treballadores d'aquest edifici.
Tal com està sent costum en aquest Ajuntament, es comuniquen els riscos per part de CCOO, passa el temps i no es solucionen.
Això ens va portar a prendre mesures diferents. Esperem que es solucionin.

LES PRESTACIONS PER MATERNITAT NO TRIBUTEN

17-10-2018

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social. CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

CCOO sol·licita es convoqui la Taula General de Negociació per tractar temes d'interes general.

17-10-2018

CCOO sol·licita a l'Ajuntament es convoqui la Taula General de Negociació per tractar temes relacionats amb l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2018, calendaris laborals pendents d'execució i els corresponents a l'exercici 2019 i establir uns barems en les convocatòries en la fase de concurs de mèrits, on s'estableixin de forma transparent que es va a tenir en compte i quant val.
Ja estan funcionant en altres administracions públiques, com ara la mateixa Generalitat de Catalunya i en altres administracions locals, això evita suspicàcies i dóna encara més transparència als processos selectius.

Desbloquejat el procediment de la jubilació anticipada de les Policies Locals

3-10-2018

El secretari d'Estat de Seguretat Social, reafirmant les declaracions de la ministra del ram del passat dia 26 al Congrés dels Diputats, acaba de confirmar-nos que disposarán de l'informe del Ministeri d'Hisenda i que remetran immediatament l'expedient al Consell d'Estat, previsiblement la propera setmana.
Serà dictaminat a finals d'octubre, sent posteriorment enviat a la Comissió de Subsecretaris i posteriorment al CONSELL DE MINISTRES a finals de novembre o principis de desembre, si bé la seva entrada en vigor serà al Gener de 2019.
Hem reiterat nostres arguments perquè el dictamen s'emeti amb caràcter urgent donada la sobrada justificació que existeix per fer-ho, prevista en la LPGE en les seves DA 164 i 165.
Fruit del treball de molts s'entreveu el final d'aquesta llarguíssima carrera d'obstacles, amb els seus molts alts i baixos i contratemps, els quals hem anat franquejant i superant a força de molta tenacitat, treball, constància, confiança, sacrifici, seny i responsabilitat.

Informatiu 3/2018 Reunió Comité de Salut Laboral

26/09/2018

Informatiu núm. 3/2018  amb referència a la reunió del Comitè de Salut Laboral, sobre els temes tractats, sol·licituds, propostes i resultats.


Fitxa Sindical 8/2018 Reclamació davant la Comissió de Garantia de dret d'Accés a l'Informació Pública

28-08-2018

La fitxa “Drets informació llei de transparència i el bon govern”, publicada el març de 2017, tenia com a eix principal l’objecte del dret d’accés a la informació d’interès sindical i el procediment que permet exercir aquest dret davant de l’administració, és a dir,  la informació pública d’interès sindical accessible, com sol·licitar-la i els tràmits a seguir fins a la resolució de l’administració.

El procediment d’aquesta reclamació és l’objecte de la present fitxa.

Veure Fitxa Sindical

Fitxa sindical 7/2018 Com afecta l'acord en les retribucions del col·lectiu de policia local

03/08/2018

Fitxa sindical  7/2018 sobre l'afectació dels acords de juliol de 2018 a les retribucions del col·lectiu de policia local a partir de l'1 de setembre.

Fitxa sindical 6-2018 Noves Taules salarial amb l'aplicació del 0,25%

02-08-2018

El consell de Ministres del 13 de juliol va aprovar la modificació de les taules salarials corresponents a la LPGE del 2018, amb l'aplicació del 0,25% a partir de l'1 de juliol.

ACORDS SIGNATS RELACIONATS AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER AL 2018


20-07-2019

Fitxa sindical explicativa dels acords signats amb l'Ajuntament de Viladecans relacionats amb l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2018, així com altres qüestions negociables que ens permeten recuperar, alguns drets retallats pel Govern Estatal el 2012, com a jornada laboral, 100% baixes laborals, increments salarials, etc ...

FITXA SINDICAL Nº 4 LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018

10-07-2018

Fitxa sindical sobre els pressupostos generals de l'Estat per al 2018, sobre els increments salarials, ocupació pública, jornada laboral, incapacitats temporals, permís de paternitat, jubilació anticipada policia local, etc ..., totes aquestes qüestions ens afecten com a empleats públics locals. Moltes d'elles s'han de negociar amb l'Ajuntament i altres són d'aplicació directa.

FITXA SINDICAL Nº 3 AMPLIACIÓ PERMÍS DE PATERNITAT

05-07-2018

FS3_2018 Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes.

Anomalies ambientals en el Departament d'Informatica

15-06-2018

Després de diversos dies d'amidaments al Departament d'Informatica del carrer Sitges, hem pogut comprovar una sèrie d'anomalies pel que fa als paràmetres d'humitat i temperatura, qüestió que aquesta generant un cert desconfort Tèrmic i en algun cas comença a afectar la salut dels treballadors / es, és pel que des de CCOO posem el fet en coneixement del responsable de Salut Laboral del nostre Ajuntament, perquè es prenguin les mesures correctores al respecte.

RECUPERAR LES 35 HORES AMB ELS PRESSUPOSTOS GENERALS

24-05-2018

Al dia d'ahir es van aprovar al Congrés dels Diputats els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2018.
Aquests pressupostos contenen els acords de millora en l'ocupació i en les condicions de treball dels empleats públics de les administracions públiques subscrits recentment amb les organitzacions sindicals, com ara els increments salarials, jornada de treball, ofertes d'ocupació pública, l'aplicació de fons addicionals en funció de criteris de despesa i estabilitat pressupostària, etc ...
CCOO hem sol·licitat que es convoqui la Taula General de Negociació amb l'objectiu de tractar de seguir recuperant drets, com els de la jornada laboral, recuperació del poder adquisitiu etc ..., així mateix també s'ha sol·licitat a la Secretaria de l'Ajuntament certificació per saber si el nostre Ajuntament compleix amb els requisits per poder reivindicar el màxim permès de fons addicionals.

BASES DE CONVOCATORIAS OPO 2016

22-05-2018

Ja estan publicades i obert el termini de presentació d'instàncies per a les següents convocatòries:

Torn lliure:

1 plaça de tècnic auxiliar especialista, Termini del 15/05/2018 al 04/06/2018.
1 plaça d'aux. administratiu, Termini del 17/05/2018 al 05/06/2018.
2 places d'administratiu, Termini del 17/05/2018 al 05/06/2018.
3 places de treballadors/es socials, Termini del 17/05/2018 al 05/06/2018.

Promoció Interna:

1 plaça de tècnic mitjà de gestió de recursos, mancant de termini, segurament es publiqui al llarg d'aquesta setmana.

Clica a la convocatòria de color blau i et sortiran les bases de la mateixa.

Acord criteris de regulació borses de treball

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjLWFqLXZpbGFkZWNhbnN8Z3g6NjY5ODA4ZTAwNjliZjYxYw
16-03-2018

CCOO
juntament amb les altres organitzacions sindicals presents a la Mesa General de Negociació (UGT i CSIF), hem acordat els criteris i regulació de les Borses de treball de l'Ajuntament de Viladecans.
Una de les nostres reivindicacions de fa molt de temps i que per fi es veu culminada amb un acord.
Aquest ens dotarà de més transparència, control i criteris clars a l'hora d'entrar a les borses de treball, més durada de les mateixes i reconeixement dels serveis prestats.


CCOO convoca mobilitzacions contra la paralització del Decret per la jubilació anticipada dels policies locals

13-03-2018

CCOO
, juntament amb la resta de sindicats integrants de la Plataforma Nacional per l’Avançament de l’Edat de Jubilació dels Policies Locals, ha programat un sèrie de mobilitzacions d’una hora, davant les Delegacions i Subdelegacions de Govern de les diferents províncies, per l’incompliment de la promesa feta pel Govern central d’aprovar el Decret que permetrà l’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals.

Concentracions de policies locals davant les Delegacions i Subdelegacions de Govern de cadascuna de les províncies (a Barcelona al c/Mallorca, 278), els divendres alterns començant el dia 23 de març, 6 i 20 d’abril, d’11.00 hores a 12.00 hores, per exigir al Govern la finalització del procés.

Acord sector públic 2018-2020

12-03-2018

Acord sobre la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col.lectiva en el sector públic, entre altres mesures, el salari s'incrementa entre un 6,12% i un 8.79% en tres anys de forma acumulat, es recupera la capacitat de negociació de les 35 hores, la prestació del 100% del salari en casos d'incapacitat temporal i el desenvolupament de plans d'igualtat i formació.
Al final de la fitxa teniu un quadre resum.


Actes 8 de Març Aj. Viladecans


L'Ajuntament de les goteres

23-02-2018

CCOO denuncia problemes de goteres i d'il·luminació en diferents instal·lacions municipals com ara, Biblioteca, Medi Ambient, sent un risc per als empleats/es així com per als usuaris d'aquests serveis. Ja  es va comunicar el 27 d'octubre de 2016 les incidències observades en la instal·lació de Medi Ambient, ha transcorregut el temps i segueix sense resoldre el problema.  Si no es prenen mesures al respecte en breu termini iniciarem les accions pertinents. També 
ens passa aquests problemes de goteres i il·luminació a Can Calderon, en farem el comunicat de riscos.

TEMARI GENERAL OPOSICIONS I LLIBRES DE GUÍA

Relació de temes generals per grups de classificació de les oposicions en el torn lliure.
Llibres recomanats d'ajuda a la preparació.

MOCIÓ AJUNTAMENTS VAGA 8 DE MARÇ DE 2018

13-02-2018

Us informem que s’està iniciant el procés de presentació de mocions als ajuntaments del Baix Llobregat més de 15.000 habitants en relació a la vaga del dia 8 de Març.
Les mocions les presentaran pel registre d’entrada les Unions territorials de CCOO i d’UGT en funció del repartiment establert.

PAGA PRODUCTIVITAT-ASSIDUÏTAT FEBRER 2018

06-02-2018

Informatiu nº 2_2018
 sobre la paga de productivitat-assiduïtat, el seu origen i els descomptes per aquest mes de febrer de 2018.

CCOO convoca VAGA LABORAL 8 DE MARÇ DE 2018

05-02-2018

Amb aquesta vaga volem aconseguir:
- Increments salarials en tots els convenis. Que      pugin més els salaris més baixos. 
- Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar      la bretxa salarial i totes les discriminacions. 
- Feina estable en oposició a l’ús fraudulent de la    contractació a temps parcial, la temporalitat          injustificada i les hores extres no pagades. 
- Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball. 
- Ratificació, per part del Govern, del Conveni          189  de l’OIT, de les treballadores de la llar.
- Elaboració d’una llei d’igualtat salarial. 
- Augment del poder adquisitiu de les pensions. 
- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació i criança. 
- Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere a la feina.

CALENDARI ORIENTATIU CONVOCATORIES OPO 2016-2017

24-01-2018

Aquest matí en una reunió informativa l'Ajuntament ens ha presentat un calendari orientatiu de les proves selectives referents a les ofertes d'ocupació pública del 2016 i 2017, tant en el torn lliure, com les de promoció internes, aquest calendari podria patir alguna modificació, per el que és orientatiu, en ell podreu observar el trimestre de publicació de la convocatòria, que no l'examen de la mateixa, que aquesta seria al trimestre següent de la publicació aproximadament.


ACORD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

11-12-2017

Al dia d'avui hem arribat amb l'Ajuntament de Viladecans als següents acords:

OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL 2017.
PROMOCIONS INTERNES.
MODIFICACIÓ DEL FONS SOCIAL (estava pendent de signar).
VALORACIÓ EXPERIÈNCIA EN LA FASE DE CONCURS.
SALARIS D'ENTRADA.
CALENDARIS LABORALS DE TOTS ELS COL·LECTIUS.
APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS TAULES SALARIALS.

Un dels elements importants a destacar d'aquest acord és l'abordatge del complement de productivitat actual, que era part del salari, i més concretament del complement específic, de manera que gran part de la quantitat del complement de productivitat passa a formar part del complement específic.

Anem avançant en una línia de negociació col·lectiva de diàleg social coherent a les necessitats dels empleats / des de l'Ajuntament i als serveis que es necessiten a la nostra ciutat.

CCOO IMPUGNA LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTIU D'ACCIÓ COMUNITÀRIA.

30-11-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria del procés de selecció per a la provisió de llocs de treball de director / a de Servei d'acció comunitària, per permetre l'accés sense vincle amb l'Administració Pública (funcionari de carrera o personal laboral indefinit fix), per incompliment dels principis de mèrit, capacitat i criteris d'idoneitat, plaça i lloc de Treball reservat a personal funcionari de carrera, confusió de procediment de selecció de les bases de selecció, no negociació amb la representació sindical, composició del Tribunal qualificador i vulneració dels principis d'accés a la funció pública, per la qual cosa sol·licitem la suspensió de la resolució i declaració d'invalidesa de les actuacions realitzades.

Així mateix la rumorologia entre el personal de l'Ajuntament donen per fet, que una de les aspirants que atén a la inicials EMM és la candidata a ocupar aquest lloc, a més no és funcionària de carrera ni personal laboral de les administracions públiques, qüestió que a CCOO ens sorprèn, que sense haver-se celebrat ja corri qui l'ocuparà.

També dir, que per fi, tornem a una normalitat en la llista d'admesos on podem veure els que són, això evidentment ha estat demandat en diverses ocasions per CCOO, perquè puguem exercir el nostre dret a impugnar un tribunal per parentiu amb algun dels aspirants , qüestió que fins ara només constava en la llista d'admesos el DNI, quan en altres administracions locals les llistes d'admesos consta els noms i cognoms ordenats alfabèticament i no s'incompleix la Llei de Protecció de Dades.


FS 10_2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 DIC

27-11-2017

Fitxa sindical Eleccions al Parlament de Catalunya del día 21 de desembre de 2017 sobre els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores.

PROPOSTA DE CCOO D'ACTUALITZACIÓ DELS MINIMS DE COMPLEMENT DE DESTÍ

02-11-2017

CCOO proposarà a la Mesa General de Negociació, incrementar els mínims de complement de destinació dels llocs de treball de l'Ajuntament de Viladecans per assimilar-los als dels funcionaris de l'Adminitració de l'Estat, tal com s'especifica a la normativa vigent.

CCOO RESPON PROPOSTA MODIFICACIÓ FASE DE CONCURS DE MERITS

31-10-2017

CCOO respon a la proposta de l'Ajuntament de Viladecans que van fer a la Mesa General de Negociació per escrit, referent a la modificació de la valoració de mèrits dels concursos en les oposicions.

CCOO denuncia l'instal·lació de Wifis no homologats

20-10-2017

CCOO no accepta l'instal·lació de Wifis no homologats per la UE en les diferents plantes de l'edifici del carrer Sitges, com a conseqüència de l'exposició a radiacions per electro-freqüència, perjudicial per a la salut dels empleats/des municipals.

Declaració del Ple de l'Ajuntament de Viladecans

29-09-2017

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Viladecans davant la preocupant situació política creada a Catalunya, aprovada per tots els grups municipals.

COMUNICAT CCOO I UGT 1 D'OCTUBRE

25-09-2017

CCOO i UGT sol.licitem que les ordres i instruccions amb referencia al referèndum, siguin comunicades per escrit de forma clara al personal de la Corporació amb la finalitat d'evitar que el personal de la plantilla  municipal pugui incórrer en cap tipus de responsabilitat.

Compromisos Generalitat amb els sindicats CCOO i UGT referent a l'1-O

19-09-2017

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb CCOO i UGT, com a sol·licitants de la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública (CCFP), per donar resposta a la nostra petició de dotar als empleats públics de Catalunya de les garanties jurídiques suficients davant l’1 d’octubre, tant els treballadors de la Generalitat com els de la resta d’administracions públiques de Catalunya.

CCOO impugna per segona vegada les bases de convocatòria d'auxiliar tècnic d'inspecció.

15-09-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball d'auxiliar especialista adscrit a l'oficina d'inspecció municipal.
Com ja vam informar anteriorment s'estava revisant si estaven ajustades a dret.

BASES DE CONVOCATORIA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC ESPECIALISTA

Bases de convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar tècnic especialista per a la provisió temporal mitjançant un concurs de mèrits, del grup de classificació C2 i amb un complement de destinació de 14, al qual segons les bases es poden presentar funcionaris i laborals de les categories Agrupacions professionals (Antic E; conserges, peons, oficials 2a etc ...) i els del subgrup C2.
Cal recordar que una convocatòria de data 18 de març del 2015, per al mateix lloc de treball, ja van ser impugnades per CCOO per entendre que no s'ajustaven a la legislació, qüestió que sorprèn, que dos anys després ens trobem en la mateixa situació , aquesta convocatòria està sent revisada i si no s'ajusta a dret, evidentment ens veurem en l'obligació d'impugnar aquesta convocatòria.


eleccions-sindicals


VIDEO REFORMA LOCAL


Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem confeccionat un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre entre empleades i empleats públics, i la ciutadania.

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc-aj-viladecans/home/documents/pactes-conveni

Fitxa sindical Vigilància de la salut

26-06-2017

Fitxa sindical FS 06_2017 sobre vigilància de la salut laboral:"la injustament ignorada", activitats preventives, que hem de saber i que hem de fer.

FITXA SINDICAL LPGE 2017

21-06-2017

Fitxa sindical 05-2017 sobre pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017, amb les modificacions realitzades en el tràmit parlamentari del Congrés dels Diputats i publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, pendent dels següents tràmits del Senat i aprovació i publicació al BOE.

FITXA SINDICAL 03-2017 DRETS INFORMACIÓ LLEI TRANSPARENCIA I BON GOVERN

13/03/2017

Fitxa sindical nº 3 informativa sobre els drets d'informació de la llei de transparència i bon govern.

Fitxa sindical Funcionaris Interins i Oferta Pública d'Ocupació

09/03/2017

Fitxa sindical sobre ofertes públiques d'ocupació amb referència als funcionaris interins.

Fitxa sindical ampliació permís de paternitat

20/02/2017

Fitxa sindical sobre l'ampliació del permís de paternitat que ve de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, per la qual es va aprovar un permís de paternitat de quatre setmanes ininterrompudes ampliable en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.
I que s'ha anat posposant la seva entrada vigor per les diferents lleis de pressupostos generals de l'Estat fins al 1 gener 2017.

Arxiu de noticies

S''estan mostrant les entrades 1 - 30 de 98. Mostra'n més »